Welcome to the web site of the project SMART+, supported by Interreg IV C and European Regional Development Fund (ERDF)!

За проекта

НСОРБ е партньор в проект СМАРТ+ по програма INTERREG IVC, който се изпълнява в шест европейски региона: Арагон (Испания), Малополски (Полша), Западна Македония (Гърция), Саксония (Германия), Югоизточен (България) и Клуи (Румъния).

Водещата организация е Арагонската федерация на общините, регионите и провинциите в Испания. Останалите партньори са: Агенция на публичните институции от региона на Лайпциг, Главен офис на Малополски регион, Регионален офис по европейски проекти на Западна Македония (Гърция), Областен съвет на Клуи и НСОРБ.

Проектът СМАРТ+ е мини европейска програма, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Той е продължение на ИНТЕРЕГ ІІІС, в който бяха включени четири европейски региона.

Проектът е с продължителност 4 години: от януари 2010 г. до декември 2013 г.

Главната му цел е създаване на добри условия за развитие на бизнеса чрез стимулиране на политики в подкрепа на малкия и среден бизнес, създаване на възможности за прилагане на иновации и разпространение на добри практики в регионите.

В рамките на проекта ще бъдат подкрепени регионални и местни инициативи (подпроекти) в областта на малкия и среден бизнес.

Дейностите са разпределени в четири основни компонента.

Компонент 1 – Управление и координация

Създаване на структури за управление на проекта, вътрешни правила и документи, които да улесняват и организират работата на управленските структури.

Компонент 2 – Комуникация и разпространение

Изготвяне на Комуникационен план, който ще се представи на Комитета по управление на проекта за одобрение.

Изработване на дизайн на проекта (лого на проекта, интернет страница, рекламни материали). Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите по проекта, широко оповестяване на процедурите за избор на подпроекти.

Компонент 3 - Обмяна на опит и анализ на добри практики

Обмен на стратегически документи за публични институции, които имат отношение към прилагане на политики свързани с насърчаването на иновационни малки и средни предприятия.

Компонент 4 – Подпроекти

Реализация на 6 подпроекта в партньорските региони.

Кратко описание

SMART + е мини-програма за предприемачество и иновации на МСП на регионално ниво. Проектът е финансиран от INTERREG IVC и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). SMART + бе одобрен от Комитета за наблюдение INTERREG IVC на 11.02.2009.

 

Social media

 
 
   
SMART + is a mini-program on Entrepreneurship and Innovation of SMEs at the regional level. The project is funded by the INTERREG IVC, financed by the European Union’s Regional Development Fund, helps Regions of Europe to work together for sharing experiences and good practices in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. SMART + was approved by the Monitoring Committee INTERREG IVC on November 5th, 2009.
This web site is designed and developed by the Bulgarian firm INAT - Ivaylo Bozhinov ET : http://www.inat.biz/